Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. В България са определени четири района за басейново управление - Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски и са създадени съответно четири басейнови дирекции. Басейновата дирекция се координира, контролира от Министерството на околната среда и водите и е държавна администрация, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник за дейността, организацията на работа и състав на Басейновите дирекции.

Последни новини от дирекцията

Екологични новини от ЕК

Басейнова дирекция Дунавски район

гр. Плевен,
ул. "Чаталджа" № 60

Тел: (+359 64) 885 100
Факс: (+359 64) 803 342

Банкова сметка

Банка:
УниКредит Булбанк -
клон Плевен
IBAN:
BG57UNCR96603166268610
BIC:
UNCRBGSF

Плащане през ПОС терминал

  • зелен телефон
  • Анкета за разработване на ПУРН
  • оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
  • Информационна система за разрешителни и мониторинг
  • Danube Floodrisk
  • ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River
  • Планове за управление на речните басейни 2016 - 2022 г.
  • Web-карта наводнения
  • The Water Information System for Europe
  • Достъп до правото на ЕС