На основание чл.195а от Закона за водите, таксите за:

  • водовземане;
  • ползване на воден обект;
  • замърсяване;

както и глобите и имуществените санкции по този закон се заплащат по бюджетната сметка на Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен.

Банка: УниКредит Булбанк - клон Плевен
IBAN: BG57UNCR96603166268610
BIC: UNCRBGSF

Копия от платежни документи за платени такси по Закона за водите трябва да бъдат изпратени във Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен на адрес: гр. Плевен 5800 ул."Чаталджа" №60, П.К. 1237

 

Декларация 194 б от Закона за водите - водовземане без ВЕЦ-ове

Декларация 194 б от Закона за водите - водовземане с цел електропроизводство за ВЕЦ

Декларация 194 б от Закона за водите - ползване на воден обект

Декларация 194 б от Закона за водите - отвеждане на замърсители в подземни води

Декларация 194 б от Закона за водите - заустване на отпадъчни води в повърхностни води

 

За улеснение на всички титуляри на издадени разрешителни по Закона за водите, БДУВДР – Плевен изготви примерен образец на платежно нареждане за плащане към бюджета на дължими такси по чл. 194 от ЗВ и съгласно новата Тарифа за таксите. Може да го ползвате при попълване на съответното платежно нареждане.