Регистрация на водовземни съоръжения

Информация за изграждане и регистрация на кладенци за собствени потребности на гражданите:

1.   Съгласно § 1, ал.1, т.71 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите “собствени потребности на гражданите” са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот, с изключение на потребностите от вода за извършването на стопанска дейност и упражняване професия или занаят. 

2. Съгласно чл.43, ал.2 на Закона за водите физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб. м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води, както и в случаите на ползване на индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °С, с изключение на минералните води. 

3. Съгласно чл.89, ал.4, във връзка с ал.2, б.“в“  на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, съоръженията за подземни води предназначени за водовземане (вкл.кладенците за собствени потребности) са съоръжения по смисъла на ЗУТ, представляват строеж по чл.137, ал.1, изпълняват се въз основа на съгласуван и одобрен инвестиционен проект за съоръженията при условията на ЗУТ.