План за управление на риска от наводнения 2022-2027

Съгласно разпоредбите на Европейската директива за наводненията и Закона за водите Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН), се актуализира на всеки шест години. Ключова роля в този процес играят Консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се извършват на различните етапи от актуализиране на плана.

Първа стъпка в подготовката на Втория шестгодишен цикъл от 2022 г. до 2027 г. е публикуването и предоставянето за консултации със заинтересованите страни на: Работна програма за актуализация на ПУРН с основните дейности по актуализирането на плана, както и сроковете за реализирането им и График на обществените консултации, които е необходимо да се проведат при актуализацията на ПУРН в Дунавски район. 

Следващ етап от втория цикъл на прилагане на Директива 2007/60/ЕО (Европейска Директива за наводненията) е актуализацията на Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) Проектът на ПОРН е публикуван за обществени консултации на 17 март 2021 г. Считано от датата на публикуването на проекта на ПОРН, на основание чл.146с, ал.1, в срок до 07 юни 2021 г. всички заинтересовани страни и широката общественост в ДРБУ могат да представят своите становища, забележки и препоръки по публикуваните документи. В рамките на консултациите с обществеността е предвидено и провеждането на онлайн срещи със заинтересованите страни (Повече информация за графика и разпределението на срещите може да намерите тук)