Консултации при актуализация на ПУРН

Разпоредбите на Европейска Директива за наводненията и Закона за водите изискват преразглеждането и/или актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) да се осъществи при активно участие на всички заинтересовани страни. Основен елемент в този процес са консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се провеждат под различни форми: писмени консултации; консултации чрез интернет; Басейнов съвет; срещи с обществеността и заинтересованите страни; проучвания и анкети.

Консултациите с обществеността се провеждат на различните етапи от процеса на актуализация на ПУРН

На 15.12.2022 г. е публикуван План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление (ПРОЕКТ)

Проектът на План за управление на риска от наводнения  2022 – 2027 г. в Дунавски район е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения  до 10.09.2023 г. 

Всички становища, мнения и препоръки, свързани с План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление, може да изпращате по предпочитан от Вас начин:

                          по пощата: 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
                          по електронна поща : dunavbd@bddr.bg; 
                          чрез нашата директна форма за обратна връзка тук