(обн.,ДВ. бр.102 от 23.12.2016 г.)

(обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г.)

(обн. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008 г.)

(обн., ДВ, бр. 47 от 21.06.2011 г.)

(обн. ДВ, бр.88/2000 г.)

(обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г.)

(обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г.)

(обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.)

(ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.)

(обн., ДВ, бр. 66 от 27.07.2001 г.)

(Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 63 от 28.06.2002 г.)

(ДВ. бр.22 от 5 Март 2013 г.)

(ПМС № 339 от 14.12.2004г., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004г.)

(обн., ДВ, бр. 43 от 9.06.2009 г.)

(Обн. ДВ. бр.100 от 16.12.2016 г.)