ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район

Съгласно разпоредбите на Рамковата директива за водите и Закона за водите Планът за управление на речните басейни (ПУРБ), се актуализира на всеки шест години. Ключова роля в този процес играят Консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се извършват на различните етапи от актуализиране на плана.

Първа стъпка в подготовката на третия шестгодишен цикъл на управление на водите от 2022 г. до 2027 г. е публикуването и предоставянето им за консултации със заинтересованите страни на: Работна програма за актуализация на ПУРБ с основните дейности по актуализирането на плана, както и сроковете за реализирането им и График на обществените консултации, които е необходимо да се проведат при актуализацията на ПУРБ в Дунавски район.