Консултации по значими проблеми при управлението на водите

Втори ключов етап от актуализацията на ПУРБ в Дунавски район, с период на действие 2022 – 2027 г., е изготвянето и публикуването на доклад Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление.

Докладът за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите  в Дунавски район за басейново управление е публикуван за консултация с обществеността в периода 15.10.2021 г. до 18.04.2022 г.

Този документ за консултация е важна стъпка при разработването на следващия План за управление на речните басейни за  Дунавски район за басейново управление за периода 2022 – 2027 г. и позволява заинтересованите страни и широката общественост да бъдат информирани за основните проблеми в управлението на водите още на най-ранен етап от разработването на ПУРБ.

Целта на Междинния преглед е да информира и предостави за коментари на обществеността  и заинтересованите страни най-важните въпроси по отношение на управлението на водите (предизвикателствата) в Дунавски район и начините за справяне с тези проблеми (избора на мерки).

Срокът на консултацията е 6 месеца до: 18.04.2022г. 

Всички въпроси, препоръки и предложения, свързани с актулизираната Работна програма  и  График на обществените обсъждания, които е необходимо да се проведат за актуализация на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление за третия планов  период 2022-2027г. може да изпращате по предпочитан от Вас начин:

                         по пощата: на адрес   5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
                         по електронна поща : на адрес   dunavbd@bddr.org;   dunavbd@gmail.com
                         чрез нашата директна форма за обратна връзка тук

Дата на публикуване: 15.10.2021г.

Вашите становища и предложения ще бъдат включени в публични регистри и ще допринесат при разработване на проекта на Плана за управление на речните басейни за „Дунавски район“ и програмата от мерки.