Програмни отчети

 

В изпълнение на изискванията от "Оперативен план за изпълнение на поетите ангажименти по партньорството за открито управление" за публикуване на финансовите отчети и на отчетите за изпълнение на постигнатите резултати, с цел постигане на подобрена отчетност и бюджетна прозрачност, Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен публикува програмни отчети за финансовата 2012 г.