Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

28.03.2015г.

През изминалото денонощие за реките на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР - Плевен.
Язовирите разполагат с ретензионни обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.
По поречие Огоста и западно от Огоста
Язовир ”Рогозен 1” и яз. ”Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си с около 70 л/сек, като са с отворени основни изпускатели.
Язовир ”Велчов лъг” в земл. на общ. Борован се изпуска контролирано по чл.142 от Закона за водите.
Към момента след язовирните стени се наблюдават понижени водни нива в р. Бързина и р. Скът. Няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива.
Водният стоеж на р. Скътв гр. Мизия при хидрометрична станция /ХМС/ № 17850 на НИМХ-БАН е 118 см, измерен по рейката на станцията. Този воден стоеж е на около 180 ÷190 см под кота терен на десен и ляв бряг на реката.
При ХМС № 17650 на НИМХ на р. Скът при с. Нивянин, общ. Борован се наблюдава понижение на водното ниво в реката. Същата протича в речното легло.
По поречие р.Осъм:
Язовир ”Божурлука”, землище на с. Божурлука, общ. Левски, обл. Плевен прелива през преливника. Язовирът е под наблюдение.
По поречие Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки
Наблюдава се повишение на водните нива, вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́.
Яз. “Бойка”, яз. “Баниска”, яз. “Желязковец”, яз. “Ломци”, яз. „Николово” („Липник”) в землището на с. Николово, яз. ”Образцов чифлик” общ. Русе и яз. „Одринци”, общ. Добричка контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива.
Към 06:30 часа на 28.03.2015 г., за река Дунав се наблюдава спадане на нивото в българския участък и няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.