Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти

21.03.2015г.

       През изминалото денонощие за реките на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР - Плевен.
Язовирите разполагат с ретензионни обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.
По поречие Огоста и западно от Огоста:
Язовир ”Рогозен 1” и яз. ”Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си с около 100 л/сек, като са с отворени основни изпускатели.
Язовир ”Домуславец” в землището на с. Нивянин, общ. Борован се изпуска контролирано през основния изпускател по чл. 142 от Закона за водите.
Язовири „Гарвански геран”,  „Езерска падина”,  „Братковец”,  „Жарковец”,  „Горна бара” - общ. Борован,  „Сухия скът” и „Мраморчица” - общ. Враца преливат през преливниците си и са с отворени основни изпускатели. Язовир „Велчов лъг” в землището на община Борован контролирано се изпуска през основния изпускател по чл. 142 от Закона за водите.
Водното ниво в язовир  „Лесконож”, землище на с. Големо Пещене, общ. Враца е на около 1,60 м под кота преливен ръб на преливника и е с отворен основен изпускател.
Язовир  „Девене” в землището на с. Девене, общ. Враца прелива през преливника и е с отворени сифонен преливник и основен изпускател. Язовир  „Три кладенци” в землището на с. Три кладенци, общ Враца прелива през преливника.
Към момента след язовирните стени се наблюдава понижение на водните нива в р. Бързина и р. Скът. Няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива.
Водният стоеж на р. Скът  в гр. Мизия при хидрометрична станция /ХМС/ № 17850 на НИМХ-БАН е 152 см, измерен по рейката на станцията. Този воден стоеж е на около 140 ÷150 см под кота терен на десен и ляв бряг на реката.
При ХМС № 17650 на НИМХ на р. Скът при с. Нивянин, общ. Борован се наблюдава понижение на водното ниво в реката. Същата протича в речното легло.
Язовир  „Хр.Смирненски”, с. Смирненски, общ. Брусарци се изпуска контролирано по чл.142 от ЗВ през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
Язовир  „Клисурица”, с. Клисурица, общ. Монтана прелива през преливника и е с отворен основен изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
По поречие р. Осъм:
Язовир ”Божурлука”, землище на с. Божурлука, общ. Левски, обл. Плевен прелива през преливника. Язовирът е под наблюдение.

По поречие Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки:
Наблюдават се повишени водни нива, вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците й.
Язовир „Бойка”, яз. „Баниска”, яз. “Желязковец”, яз. „Николово” („Липник”) в землището на с. Николово, общ. Русе и яз. „Одринци”, общ. Добричка контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива.
Към  06:00 часа на 21.03.2015 г., за река Дунав в българския участък няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.