Утвърденият бюджет на Басейнова дирекция "Дунавски район" за 2017 г. можете да намерите тук.