Карти на заплахата и риска от наводнения

Картите на заплахата и на риска от наводнения се разработват в изпълнение на чл.146д от Закона за водите (ЗВ) и чл. 6 от Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията, ДН). Те се изготвят за всеки от утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ). На основание на чл.146з, ал.2 от ЗВ картите на заплахата и на риска от наводнения се преразглеждат и актуализират на всеки 6 години. Компетентен орган за разработването и актуализирането им е директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“.
На 25 февруари 2022 г. на интернет страницата на БДДР са публикувани Проектни актуализирани карти на заплахата и на риска от наводнения. Съгласно чл.146с от Закона за водите, проектните карти на заплахата и на риска от наводнения се публикуват и предоставят на обществеността за консултации и писмени становища за срок от не по-малко от два месеца, считано от датата на публикуването им /до 26.04.2022г./
Проектните карти на заплахата и риска от наводнения за ДРБУ са изготвени в рамките на Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“ Дейностите по проекта се изпълняват в рамките на Споразумение за предоставяне на помощни услуги при изготвянето на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за България между Министерство на околната среда и водите и Международна банка за възстановяване и развитие.
Изискванията за изготвяне на картите са регламентирани в актуализираната национална Методика за оценка на заплахата и на риска от наводнения, утвърдена със заповед № РД-833/30.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, която заменя Методиката използвана за разработване на картите от първия цикъл на прилагане на ДН.

В нея се въвеждат нови подходи за оценка на заплахата от дъждовни и внезапни наводнения, актуализират се методите за оценка на уязвимостта и риска.

Типовете наводнения, характерни за всеки конкретен РЗПРН в ДРБУ, за които е извършена оценка на заплахата и риска можете да видите тук.

Картите на заплахата и риска от наводнения са разработени за 35 бр. РЗПРН в ДРБУ.

Карти на заплахата и на риска от наводнения за РЗПРН по поречия:

 Резюме на използваната актуализирана Методика и на резултатите от прилагането и при изготвянито на картите на заплахата и на риска от наводнения.

За повече яснота при представянето на резултатите пред заинтересованите страни от изготвените проекти на карти, е разработена онлайн платформа, на която освен визуализиране на резултатите от картите на заплахата и риска от наводнения е предвидена и възможност за предоставяне на мнения, забележки и препоръки от заинтересованите страни. За запознаване на заинтересованите страни с платформата, на 10 март 2022 г. ще се проведе обучителен уебинар.
В рамките на периода за консултации е планирано и провеждането на три онлайн срещи със заинтересованите страни в ДРБУ.
Освен чрез разработената онлайн платформа, въпроси, препоръки и предложения, свързани с резултатите от проектните карти на заплахата и на риска от наводнения в ДРБУ, може да изпращате и по традиционните начини, използвани вече при провеждане на обществените консултации в отделните етапи на ПУРН:

по пощата: на адрес 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”;
по електронна поща: на e-mail адрес dunavbd@bddr.org;
чрез нашата директна форма за обратна връзка тук