Екологична оценка на ПУРН 2022 – 2027

Задание за определяне на съдържание и обхват на Доклад за екологична оценка
на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2022 – 2027 г. 
 
 
Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) представя Задание за определяне на съдържанието и обхвата на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) 2022 – 2027 г.
 
Документът е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба ЕО).
 
Изготвеното Задание за съдържание и обхват на ДЕО на ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ се представя за обществени консултации. 
 
Съгласно изискванията на чл.19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба ЕО, през различните фази на подготовка на екологичната оценка, по изготвена схема се провеждат консултации с обществеността, заинтересуваните органи и засегнати трети лица.
 
Пълният текст на Задание за определяне на съдържанието и обхвата на Доклад за екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 г. може да намерите - тук, а Приложения - тук.
 
Проектът на Планът за управление на риска от наводнения 2022-2027г. може да намерите - тук.
 
Крайна дата за изразяване на становища: 05.01.2023 г., включително.
 
Целева група: Всички заинтересовани 
 

Всички становища, мнения и препоръки, свързани с План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление, може да изпращате по предпочитан от Вас начин:

                         по пощата: 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
                         по електронна поща : dunavbd@bddr.bg;
                         чрез нашата директна форма за обратна връзка тук

 

Заданието е публикувано на 22.12.2022 г.