Екологична оценка на ПУРН 2022 – 2027

Екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 г.

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за провеждане на консултации по проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район 2022-2027 г. (ПУРН за ДР), Доклад за екологична оценка на ПУРН за ДР, 2022-2027 г., с всички приложения към него, вкл. и Доклад за оценка на степента на въздействие,

съгласно изискванията на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., после. изм., бр. 70 от 7.08.2020 г.)

Басейнова дирекция „Дунавски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад за екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 и приложения към него, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие на ПУРН върху предмета и целите на защитените зони в обхвата на Дунавски РБУ, които се представят за обществени консултации.

Пълният текст на съобщението можете да намерите тук.

Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРН в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 г. можете да намерите тук, а Приложения - тук

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРН в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 можете да намерите тук

Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРН в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 можете да намерите тукПриложения - тук и тук и тук

Проектът на План за управление на риска от наводнения 2022-2027г. може да намерите - тук.

Крайна дата за изразяване на становища: 27.10.2023 г.

На 31.10.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, заседателна зала, ще бъде проведено обществено обсъждане по проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район 2022-2027 г. (ПУРН за ДР), Доклад за екологична оценка на ПУРН за ДР, 2022-2027 г., с всички приложения към него, вкл. и Доклад за оценка на степента на въздействие.

Становища и мнения могат да се депозират на място, с писма на адрес:

  • гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60,
  • гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

както и по електронна поща: dunavbd@bddr.bg

 

Публикувано на 27.09.2023 г. 

---------------------------------------------------------------------------

 
Задание за определяне на съдържание и обхват на Доклад за екологична оценка
на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2022 – 2027 г. 
 
 
Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) представя Задание за определяне на съдържанието и обхвата на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) 2022 – 2027 г.
 
Документът е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба ЕО).
 
Изготвеното Задание за съдържание и обхват на ДЕО на ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ се представя за обществени консултации. 
 
Съгласно изискванията на чл.19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба ЕО, през различните фази на подготовка на екологичната оценка, по изготвена схема се провеждат консултации с обществеността, заинтересуваните органи и засегнати трети лица.
 
Пълният текст на Задание за определяне на съдържанието и обхвата на Доклад за екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 г. може да намерите - тук, а Приложения - тук.
 
Проектът на Планът за управление на риска от наводнения 2022-2027г. може да намерите - тук.
 
Крайна дата за изразяване на становища: 05.01.2023 г., включително.
 
Целева група: Всички заинтересовани 
 

Всички становища, мнения и препоръки, свързани с План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление, може да изпращате по предпочитан от Вас начин:

                         по пощата: 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
                         по електронна поща : dunavbd@bddr.bg;
                         чрез нашата директна форма за обратна връзка тук

 

Заданието е публикувано на 22.12.2022 г.