Водовземни съоръжения за подземни води

Регистър на водовземните съоръжения за стопански цели - изтегли

Регистри на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите - по бюра: