Съоръжения за минерални води

1. Регистър на съоръженията за минерална вода, стопанисвани от БД Дунавски район

 Регистър на водовземните съоръжения

2. Регистър на съоръженията за водовземане от минерална вода, предоставени на общините за стопанисване