Указания във връзка с процедури по издаване на разрешителни за водовземане от повърхностни води посредством чужди съоръжения - тук