Бланки за заявления за издаване на разрешителни и за определяне на СОЗ

Информационна карта на мониторингов пункт за подземни води може да изтеглите ТУК

Декларации по чл.71, ал.2 от ЗООС може да изтеглите ТУК

I Водовземане и ползване на подземни води, включително минерални води

 
II Водовземане и ползване на повърхностни водни обекти 
 
III Ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води
 

 ІV Определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ)

 

Заявление за откриване на процедура за определяне на СОЗ