Бланки за заявления за издаване на разрешителни и за определяне на СОЗ

Информационна карта на мониторингов пункт за подземни води може да изтеглите ТУК

Не се изисква представянето на Декларации по чл.71,ал.2 от ЗООС, съгласно чл.60, ал.2, т.4 от Закона за водите (отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)

I Водовземане и ползване на подземни води, включително минерални води

 
II Водовземане и ползване на повърхностни водни обекти 
 
III Ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води
 

 ІV Определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ)

 

Заявление за откриване на процедура за определяне на СОЗ