Консултации при актуализация на ПУРН 2022-2027

Съгласно разпоредбите на Европейската директива за наводненията и Закона за водите Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН), се актуализира на всеки шест години. Ключова роля в този процес играят Консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се извършват на различните етапи от актуализиране на плана.

Първа стъпка в подготовката на Втория шестгодишен цикъл от 2022 г. до 2027 г. е публикуването и предоставянето за консултации със заинтересованите страни на: Работна програма за актуализация на ПУРН с основните дейности по актуализирането на плана, както и сроковете за реализирането им и График на обществените консултации, които е необходимо да се проведат при актуализацията на ПУРН в Дунавски район.