Списък на категориите информация по чл. 15 от ЗДОИ

Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на официалната интернет страница на БДДР, съгласно чл. 15 от Закон за достъп до обществена информация, можете да намерите тук.