Административно обслужване

 

Регистърът на административните услуги, извършвани от Басейнова дирекция "Дунавски район" е съставен на основание чл. 17 от Наредбата за Административния регистър. В регистъра се съдържа  информацията от досега поддържания Списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ).

Списък на административните услуги, извършвани от Басейнова дирекция "Дунавски район"

Уникален идентификатор Наименование на административната услуга
305  Поддържане на регистрите на издадените разрешителни от басейнови дирекции
306  Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
342  Издаване на разрешително за ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности
343  Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изкуствено подхранване на подземни води
518  Одобряване на проект за консервация и ликвидация на водовземни съоръжения за подземни води
519  Издаване на разрешително за поддържане проводимостта на некоригирани речни корита
520  Издаване на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземни води
720  Издаване на становище по проекти, свързани с използване на води и водни обекти, кандидатстващи за финансиране по различни проекти
928  Издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води
929  Издаване на становища за инвестиционни намерения за обекти граничещи с водни обекти публична държавна собственост
1138  Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води
1139  Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти
1140  Издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения

Подробно описание на всяка услуга, начина и сроковете за предоставянето може да намерите тук.

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата за Административния регистър, в посочения списък не са отразени административните услуги, предоставяни от всички администрации. Информация за наименованието, уникалния идентификатор и описание на тези услуги е налична тук.