План за управление на риска от наводнения на Международния басейн на река Дунав

Оценката и управлението на риска от наводнения е предмет на Директива 2007/60/ЕС, позната като Европейска Директива за наводненията. Директивата определя рамка от мерки за оценка и управление на риска от наводнения с цел намаляване на неблагоприятните последици върху човешкото здраве, околната среда, стопанската дейност и културното наследство.

План за управление на риска от наводнения за Международния басейн на река Дунав, съгласно изискванията на Директивата за наводненията, следва да бъде завършен през 2015 г.