Дирекция "Планове и разрешителни"

 

Дирекция „Планове и разрешителни” е организирана в три одела: „Специализирани карти и зони за защита” , „Разрешителни” и „Планове за управление”.
 
 (2) Отдел „Специализирани карти и зони за защита” извършва дейности по:
1. специализирани карти, бази данни и географски информационни системи (ГИС):
1.1. определяне на границите на водите и водните обекти, публична държавна собственост, съвместно с техническите служби и службите по геодезия, картография и кадастър в общините;
1.2. уведомяване на компетентните органи за местоположението и обхвата на крайбрежните заливаеми ивици на реките;
1.3. събиране, систематизиране и осигуряване на информация за собствеността на съществуващите водностопански системи и съоръжения;
2. мониторинг и зони за защита на водите:
2.1. провеждане на процедура и определяне на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, за които компетентен орган е директорът на басейнова дирекция;
2.2. провеждане на процедура за определяне на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за минерални води, за които компетентен орган е министърът на околната среда и водите;
 (3) Отдел Разрешителни” извършва дейности по:
1. разрешителни:
1.1. определя естествените и разполагаемите ресурси на подземните водни тела с изключение на находищата на минерални води;
1.2. провеждане на процедури, когато компетентен орган по Закона за водите е директорът на басейнова дирекция за:
а) издаване на разрешителни за водовземане и/или ползване на водни обекти;
б) изменения на разрешителни;
в) продължаване срока на действие на разрешителни;
г) прекратяване действието на разрешителни;
д) отнемане на разрешителни;
е) ограничаване правата на водовземане, произтичащи от разрешително;
1.3. участие в процедури за издаване на разрешителни, когато компетентен орган по Закона за водите е министърът на околната среда и водите;
 (4) Отдел „Планове за управление” извършва дейности по:
1. планиране:
1.1. разработване и актуализиране на ПУРБ;
1.2. разработване и актуализиране на програми от мерки за подобряване, опазване и поддържане на състоянието на водите;
1.3. разработване на предварителната оценка и ПУРН на ниво район за басейново управление на водите, както и тяхната актуализация;
1.4. подготовка на предложения за изменение на други планове, които не са съобразени с ПУРБ и ПУРН;
1.5. осъществява сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за управление на риска от наводнения на други държави в съответствие с държавната политика за двустранно и многостранно сътрудничество и след съгласуване по нормативно установения ред в международни райони за басейново управление;
1.6. издаване на становища за допустимост на инвестиционни намерения - по искане на общините и частни инвеститори за съответствието им с ПУРБ и ПУРН;
1.7. организира извършването на необходимите проучвания и събиране на липсващи данни за разработване на ПУРН и актуализиране на ПУРБ;
1.8. организира консултациите със заинтересованите страни и обществеността координирано с консултациите за актуализиране на ПУРБ и ПУРН;
2. контрол за изпълнение на програмите от мерки:
2.1. събиране и обработване на информацията за изпълнението на програмата от мерки за опазване и възстановяване на водите;
2.2. анализиране на информацията, изготвяне на доклади;
2.3. организация за изпълнение на мерките от компетентност на басейновата дирекция, в т.ч. подготовка на проекти и задания за възлагане на обществени поръчки;
2.4. изготвяне на предложения за актуализиране на програмата от мерки;
2.5. наблюдение и докладване на изпълнението на програмата от мерки в ПУРБ;
2.6. изготвяне на графика за изпълнение на проектите за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства;
3. информиране на обществеността, заинтересованите страни и други институции:
3.1. информиране на обществеността и провеждане общественото обсъждане на ПУРБ и на ПУРН;
3.2. организиране процеса на достъп и предоставяне на информация на обществеността в областта на околната среда по реда на Закона за достъп до обществена информация;
3.3. предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване в областта на водите, в т.ч. редовно предоставяне на информация, свързана с дейността на дирекцията, на средствата за масово осведомяване;
3.4. информационно поддържане на интернет страницата на басейновата дирекция;
3.5. издаване на информационни материали, свързани с дейността на басейновата дирекция, включително годишните доклади за състоянието на водите;
3.6. организиране на кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда и тяхното провеждане на басейново ниво;
3.7. привличане на обществеността в процеса на вземане на решения, свързани с водите;
3.8. осигуряване на техническо и експертно обслужване на Басейновия съвет към басейновата дирекция;
4. други специфични дейности, произтичащи от дейността на отдела:
4.1. подготовка и попълване на данни, съгласно изискванията за електронно докладване пред Европейската комисия (WISE) и съгласно Европейското законодателство за водите и други международни актове;
4.2. подпомагане на трансгранична хармонизация в областта на водите, съгласно международни ангажименти и споразумения;
4.3. подготвя и предоставя информация във връзка с докладвания до Европейската комисия и Европейската агенция по околна среда;
4.4. определяне на границите на повърхностните и подземните водни тела в обхвата на съответния район за басейново управление на водите;
4.5. разработване на карти на райони под заплаха от наводнения;
4.6. разработване на картите на районите с риск от наводнения;
4.7. събиране, съхраняване и поддържане на специализирани бази данни от изпълнението на мониторинга на водите в басейновия район;
4.8. изготвяне, поддържане и актуализиране на ГИС;
4.9. подготовка на данните от информационната система, които да бъдат предоставяни на физически и юридически лица;
4.10. извършване на мрежово и системно администриране;
4.11. техническа поддръжка на интернет страница на басейновата дирекция;
4.12. определяне и характеризиране на повърхностните водни тела;
4.13. определяне и характеризиране на подземните водни тела;
4.14 предложения за определяне на чувствителни и уязвими зони за целия район на басейново управление;
4.15 контрол, оценка и анализ на данните от изпълнението на мониторинга на водите;
4.16 разработване и актуализиране на програми за мониторинг на водите и зоните за защита на водите;
4.17 участие в провеждането на мониторинга на водите и на зоните за защита на водите;
4.18 участие в изготвяне на инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и замърсители в съответствие с Директива 2008/105/ЕО;
4.19 извършване на количествена и качествена оценка на състоянието на водните тела, включително и водни баланси, с изключение на тези за минерални води;
4.20извършване на оценка на състоянието на зоните за защита на водите;
4.21извършване на оценка на ефекта от мерките с тенденции и прогнози;
4.22пределяне и ревизия на водите за обитаване от риби и черупкови организми;
4.23 оценка на актуалното състояние на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и изготвяне на програми за мониторинг, съгласувано с директорите на регионалните здравни инспекции;
4.24 одобряване на планове за собствен мониторинг на води;
4.25 съгласуване на годишни доклади по изпълнение на мониторинга;
4.26подготовка на периодични доклади и бюлетини за състоянието на водите в обхвата на района за басейново управление.