Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" /АФПД/

 

Дирекция „АФПД” осигурява технически дейността на Директора и на специализираната администрация, както и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица, по:
1. финансова дейност:
1.1. изготвяне на ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на администрацията;
1.2. изготвяне на бюджетни прогнози и проектобюджети за администрацията;
1.3. изготвяне на програмни отчети по тримесечия и годишен отчет;
1.4.изготвяне на план за дейностите, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда;
1.5. извършване на инвентаризация по Закона за счетоводството;
1.6. изготвяне на статистически отчети по Закона за статистиката;
1.7. счетоводно отчитане на приходите, разходите и трансферите по пълна бюджетна класификация и по счетоводните сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия;
1.8. изготвяне на тримесечни финансови отчети и годишен баланс на администрацията;
1.9. изготвяне на ежемесечни финансови справки;
1.10. изпълнение на нормативните изисквания по заплащането на труда;
1.11. счетоводно отчитане на сумите по таксите от Закона за водите;
1.12. контролира законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства;
1.13. ръководи, координира и контролира документооборота в счетоводството;
2. правно обслужване:
2.1. съдействие и осигуряване своевременното събиране на неизплатените вземания по влезли в сила наказателни постановления, както и за неизплатените по Закона за водите такси;
2.2. осъществяване процесуалното представителство;
2.3. подготовка на отговори и становища по повод постъпили жалби/възражения;
2.4. подготовка и/или съгласуване на индивидуалните административни актове;
2.5. подготовка на наказателни постановления;
2.6. подготовка на актове за установяване на публични държавни вземания;
2.7. изготвяне или съгласуване на вътрешните правилници за дейността на басейновата дирекция;
2.8. изготвяне на мнения, предложения и становища по проекти за изменение на нормативни актове;
2.9. изготвяне на становища и възражения до министъра на околната среда и водите и съответните съдилища по жалби срещу административни актове;
2.10. изготвяне на проекти на договори и даване становища по законосъобразността на проекти на договори;
2.11. организира подготвяне на документите и провеждане на процедури по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Закона за обществените поръчки;
3. човешки ресурси:
3.1. изготвяне документите по възникване, изменение и прекратяване на правоотношенията със служителите в дирекцията;
3.2. образуване, завеждане и съхранение на личните досиета на служителите на дирекцията;
3.3. организиране обучението и развитието на персонала, като предлага програми за реализиране на професионалната квалификация на служителите;
3.4. подготовка на длъжностното и поименното щатно разписание на администрацията;
4. административна дейност:
4.1. обслужване на физическите и юридическите лица на принципа "Едно гише";
4.2. деловодно обслужване, прием и регистриране на входяща и изходяща кореспонденция;
4.3. систематизиране и съхраняване на документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд;
5. стопанска дейност:
5.1. управление и стопанисване на собствеността на басейновата дирекция;
5.2. организация на материално-техническото снабдяване;
5.3. следене изправността на ведомствения транспорт и контрол върху ползването му;
6. други дейности, предвидени в законите и подзаконовите нормативни актове и/или възложени от директора.